I vårt arbete strävar vi efter att:

 • Uppnå hög och uthållig ekonomisk avkastning åt våra uppdragsgivare i deras skogsbruk.
 • Bevara den biologiska mångfalden i skogen.
 • Bedriva skogsbruk enligt gällande lagar och föreskrifter samt genom ständiga förbättringar minska miljöpåverkan på skogsmark, vattendrag och omgivande miljö.

Detta uppnås genom att:

 • Utveckla samarbetet med köpare av skogsprodukter för att optimera virkesintäkterna, baserade på FSC®-certifierat skogsbruk.
 • Informera uppdragsgivare om utvecklingen av miljöfrågorna inom skogsbruket.
 • Utbilda och kompetenshöja medarbetarna inom ekologi och miljöområdet.
 • Odla ett flertal olika barr- och lövträdslag samt öka inslagen av blandbestånd i skogarna.
 • Vid upphandling av entreprenörer kräva att dessa är PEFC-certifierade.
 • Vid upphandling och val av leverantörer och produkter prioritera miljövänliga alternativ.
 • Föra konstruktiva dialoger med naturvårdsorganisationer, myndigheter och människor som berörs av vår verksamhet.
 • Bekräfta efterlevnad av FSC samt PEFC Controlled wood.

Certifiering

Skogsutveckling Syd AB:s uppdragsgivare är medlemmar i Pancert.
Skogsutveckling Syd AB:s VD är systemansvarig och respektive skogsförvaltare är ombud.
FSC och PEFC med följande certifieringsnummer:
PEFC: 2018-SKM-PEFC-220
FSC: DNV-FM/COC-001516
ISO 14001: 258519-2018-AE-SWE-SWEDAC

Chain of custody - processbeskrivning för certifierat virke

 • SUSAB har samarbete med PanCert AB och har därigenom möjlighet för respektive uppdragsgivare att vara certifierad enligt FSC respektive PEFC via ett separat avtal med PanCert AB.
 • SUSAB upprättar kontrakt med sågverk/industrier om leverans av certifierat virke, varvid PanCerts certifikatsnummer för FSC respektive PEFC anges i kontrakten.
 • SUSAB anlitar endast avverkningsentreprenörer som är PEFC-certifierade.
 • I traktdirektivet till avverkningsentreprenörer anges uppdragsgivarens/fastighetens certifieringsnummer.
 • Virkestravar märks med vältlappar med texten "Certifierat virke" och antingen FSC-logga eller PEFC-logga.
 • Virkesordern via SDC till köpande sågverk/industri innehåller uppgift om certifierat virke enligt FSC, PEFC eller dubbelcertifiering.
 • SUSABs fakturor för certifierat virke innehåller PanCerts certifikatsnummer för FSC respektive PEFC.
 • SUSAB redovisar årligen försålda certifierade volymer per virkessortiment till FSC och PEFC.
 • SUSAB hanterar och försäljer endast virke från egna förvaltningsuppdrag vilka är FSC- och /eller PEFC-certifierade.
 • SUSAB bedriver alltså ingen virkeshandel och hanterar aldrig något virke från kontroversiella källor.
Filer